Search
Close this search box.

Stadgar för Föreningen Riksidrottens Vänner (RV)

(Fastställda av årsmötet den 16 april 2024)

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål och vision

Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare. Den samlade erfarenheten och kunskapen om idrottens verksamhet, organisation och ledarskap bidrar till att berika och stärka dagens och morgondagens idrott.

Kommunikation är kittet för kunskap, erfarenhetsutbyte och utveckling. Mötesplatser tillför en social dimension och bidrar till att sätta idrottens ledarskap i fokus.

Föreningen främjar också svensk idrott genom stipendier som ska stimulera ledare och aktiva till fortsatt utveckling.

Vid föreningens årsmöte 2020 antogs följande vision:

“Riksidrottens Vänner möter framtiden med samlad kunskap och erfarenhet och främjar gemenskap över idrotts- och generationsgränser. Vi fokuserar på ledarskap, fördelar attraktiva stipendier och bidrar till att stärka idrottens roll i samhället”.

2 §  Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar enligt 2 kap. 1 §.

3 §  Föreningens namn, organisationsnummer och hemort.

Föreningens fullständiga namn är Föreningen Riksidrottens Vänner, med förkortningen RV.

Föreningens organisationsnummer är 802002–8141.

Föreningens hemort är Stockholms stad.

4 §  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 §  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.

8 §  Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar överlämnas till Riksidrottsförbundet, för att av detsamma fonderas. Avkastningen av fonden ska disponeras för sådant ekonomiskt stöd som avses i 1 §. I beslutet ska även anges var den upplösta föreningens handlingar ska arkiveras.

Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till Riksidrottsförbundet.

9 §  Hedersordförande och hedersledamot

Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersordförande eller hedersledamot.

Hedersordförande och hedersledamot får adjungeras till styrelsen enligt 6 kap 1 §.

2 kap. Föreningens medlemmar

1 §  Medlemskap

Föreningen är öppen för nuvarande och tidigare svenska idrottsledare som mångårigt verkat på nationell eller regional nivå, samt för andra idrottsvänner som, efter styrelsens prövning, kan anses stödja föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap inges till styrelsen.

Livslångt medlemskap kan erhållas av medlem som erlägger av årsmötet beslutad engångsavgift för livslångt medlemskap.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med övriga villkor för behandling av personuppgifter.

2 §  Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får styrelsen besluta om medlemskapets upphörande genom att medlemmen får anses ha begärt sitt utträde (s.k. passivt utträde).

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

3 §  Uteslutning

Medlem får, utan iakttagande av 2 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen. Sådant beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

3 kap. Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av maj månad på tid som styrelsen bestämmer.

Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en plats med fysiskt närvarande medlemmar, eller genom elektronisk uppkoppling (digitalt möte) eller i en kombinerad form av fysiskt och digitalt möte (hybridmöte).

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen dels genom en kungörelse senast två månader före årsmötet, dels genom utsändande av föredragningslista med möteshandlingar senast två  veckor före årsmötet.

I kungörelsen ska alltid anges tid och plats för årsmötet samt påminnelse om medlemmarnas motionsrätt.

Kungörelsen och föredragningslistan med möteshandlingar ska alltid dels publiceras på föreningens hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna angivna e-postadresser i medlemsregistret.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Utöver föredragningslistan ska möteshandlingarna omfatta verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med ekonomisk plan, samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Sammansättning och beslutsförhet

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud, som ska uppvisa skriftlig fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och ska själv vara röstberättigad medlem i föreningen.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt utövas endast av de medlemmar vilka erlagt årsavgift till och med innevarande verksamhetsår och av medlem som erlagt avgiften för livslångt medlemskap.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Med årsmötets samtycke kan även annan person få närvara och yttra sig.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Val av mötesordförande och -sekreterare.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats på rätt sätt och inom rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslistan.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val/beslut enligt följande:
 13. a) val av föreningens ordförande för en tid av ett år;
 14. b) val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 15. c) beslut att utse revisor med personlig suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta beslut får inte styrelsens ledamöter delta; och
 16. d) val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 17. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 §  Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och distribueras med e-post till av medlemmarna angivna e-postadresser i medlemsregistret.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

7 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet lämnade röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

8 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas.

4 kap. Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §  Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast i november året före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska senast i december upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, och meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap. Revision

1 §  Revisorer revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av en av årsmötet utsedd godkänd eller auktoriserad revisor med personlig ersättare.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets-/ och räkenskapsåret och till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande och sex övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare, stipendieansvarig och medlemsansvarig.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för stadgarna – ansvara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som begärt sammanträdet kalla till det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av utsedd mötesordförande och -sekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild ledamot eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan gälla för viss tid eller tills vidare.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Lämna ett svar