Sök
Stäng denna sökruta.

Stadgar för föreningen Riksidrottens Vänner (RV)

(Reviderade senast av årsmötet 2023)

§ 1
Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare. Föreningen ska främja svensk idrott genom att bland annat utdela stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och aktiva.

§ 2
Föreningen är öppen för nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt andra idrottsvänner som önskar stödja föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap inges till styrelsen.

§ 3
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Årsmötet hålls årligen senast i maj månad.

Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställes av årsmötet.

Medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande verksamhetsår, kan efter beslut av styrelsen mista sitt medlemskap i föreningen.

Livslångt medlemskap får den medlem som erlagt av årsmötet beslutad engångsavgift.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet utsedd styrelse, bestående av ordförande samt sex övriga ledamöter. Ordförande väljs på 1 år. Ledamöterna väljs på två år. Mandatperioden för ledamöterna läggs så att varje år, hälften av ledamöternas mandatperiod utgår. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare, stipendieansvarig och medlemsansvarig. Styrelsen äger rätt att utse adjungerad ledamot.

§ 5
Samtidigt med val av styrelse väljs en revisor och en revisorssuppleant på ett år, vilka har till uppgift att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning under det kommande verksamhetsåret samt inlämna skriftlig revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

§ 6
Val av styrelse och revisorer förbereds av en av årsmötet utsedd valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningens förslag bör om möjligt bifogas årsmöteskallelsen. På årsmötet ska även val av valberedning på ett år ske.

§ 7
Rösträtt utövas endast av de medlemmar vilka erlagt årsavgift till och med innevarande verksamhetsår, eller den medlem som erlagt avgiften för livslångt medlemskap.

§ 8
Årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas skriftligt till varje medlem minst 14 dagar i förväg. För att kunna behandlas på årsmötet ska förslag vara styrelsen tillhanda en vecka före detta möte.

Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
  2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
  3. Styrelsens berättelse.
  4. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det förflutna årets förvaltning.
  5. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår (årsavgift och avgift för livslångt medlemskap).
  6. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, eller som till styrelsen inlämnats inom laga tid.
  7. Val av styrelse, revisorer och valberedning

§ 9
Ändring av dessa stadgar kan ske på årsmöte, om ändringen biträdes av två tredjedelar av de närvarande samt ändringsförslaget tillkännagivits i kallelsen till årsmötet. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

§ 10
I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar överlämnas till Riksidrottsförbundet, för att av detsamma fonderas. Avkastningen av fonden skall disponeras för sådant ekonomiskt stöd som avses i § 1.

Lämna ett svar