Sök
Stäng denna sökruta.

Milstolpar i RV:s historia – från 1916 till idag

1916
Beslut om bildandet av Föreningen RV i enlighet med inledande protokoll.

1936
Det äldsta bevarade protokollet utöver det från 1916 är skrivet av Einar Rådberg och är daterat 26.4.1936. I § 4 sägs: “Styrelseberättelsen, den första i RV:s historia, föredrogs och lades till handlingarna”.

1956
Gösta Sandberg väljs till sekreterare och skattmästare.

1962
Sigfrid Edström avgår som RV-ordförande vid 91 års ålder. Bo Ekelund tillträder. Lars Ekegren inträder som klubbmästare.

1966
RV:s 50-årsjubileum den 25 november.

1972
RV-stipendiet instiftas på initiativ av Bo Ekelund.

Bo Ekelund avgår som RV-ordförande. Sven Thofelt tillträder.

1973
RV-stipendiet utdelas för första gången till Bo Ekelund.

1974
Två RV-stipendier utdelas till prins Bertil och Torsten Tegnér.

Vid årsmötet övertar klubbmästaren Lars Ekegren sekreterarsysslan från Gösta Sandberg som kvarstår som skattmästare.

Sven “Plex” Petersson väljs till klubbmästare.

1976
RV:s 60-årsjubileum med stor fest på Foresta. 163 gäster deltar bland dem Finlands president Kekkonen åtföljd av sin adjutant Bo Klenberg, sedermera ÖB i Finland.

Framlidna Monarkchefen Tage Warborns 50-årsfond överlämnas till RV vid årsmötet.

1978
Boken “Idrottskamrater minns” överlämnas som gåva från RV till RF vid 75-årsjubileet.

1981
Gösta Sandberg avgår som skattmästare. Lennart Jonsson tillträder.

1982
Olga och Gösta Olanders Minnesfond överlämnas till RV av Nils Stenberg vid årsmötet.

1983
Bo Ekelund avlider första april 1983. RV beslutar vid årsmötet att för att hedra hans minne instifta Bo Ekelund-stipendiet.

De tio första stipendierna ur Minnesfonden utdelas för första gången.

1985
Det första Nordiska mötet äger rum på Åland på initiativ av Finland och under Nils Dahlmans ledning.

1987
Det andra Nordiska mötet äger rum i Stockholm med 130 deltagare från Finland och Sverige. RV-stipendiet tilldelas Nils Dahlman.

Sven Thofelt avgår som RV-ordförande. Gösta Gärdin tillträder. Vid årsmötet avgår också Lars Ekegren och ersätts av Björn Walden. En vice ordförande tillkommer och till posten utses Stina Ljunggren.

1988
TT-stipendiet överlämnas till RV av stipendieförvaltarna Arne Argus och Fred Smedberg.

1989
Det tredje Nordiska mötet äger rum i Finland – på Siljafärja, i Helsingfors och Vierumäki. De Norske Idrettsleder – Veteraner deltar för första gången.

TT-stipendiet utdelas vid detta möte för första gången till Erik Tobé.

1990
Lennart Jonsson avgår som skattmästare. Bertil Sjöstrand tillträder.

1991
Det fjärde Nordiska mötet äger rum i Norge (Oslo).

RV fyller 75 år. Dagen firas i samband med årsmötet med gäster från Danmark, Finland, Island och Norge.

Lars Ekegrens initiativ att sprida RV-tanken utöver världen har börjat ge frukt. IFSS – International Fraternal Society of Sport – har nu 31 medlemmar representerat i alla världsdelar. Gunnar Eriksson verkar som ordförande.

1993
Sven Thofelt avlider första februari 1993. RV beslutar vid årsmötet att för att hedra hans minne instifta “Sven Thofelts Minnesfond”.

Det femte Nordiska mötet äger rum på Island.

1994
Genom en förnämlig donation instiftas “Gustaf Lindenbaums Fond”, vars avkastning ska användas till stipendier för vidareutbildning för förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare”.

Stina Ljunggren avgår som vice ordförande. Mona-Lisa Englund-Crispin tillträder i hennes ställe.

1995
Det sjätte Nordiska mötet äger rum i Aalborg, Danmark.

1996
RV fyller 80 år. Dagen firas i samband med årsmötet.

“80-årsstipendiet” instiftas som ersättning för det utgående Warbornska.

Sven “Plex” Petersson avgår som klubbmästare. Ken Olofsson tillträder.

IFSS omfattar nu 42 medlemmar. Bengt Sevelius har tagit över efter Lars Ekegren.

1997
Det sjunde Nordiska mötet äger rum i Stockholm den 6-8 juni med cirka 150 deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Prins Bertil avlider femte januari 1997. Prinsessan Lilian åtar sig att bli RV:s beskyddare och debuterar som populär utdelare av stipendier vid årsmötet.

1999
Det åttonde Nordiska mötet äger rum i Helsingfors den 11-13 juni i ett strålande försommarväder. Programmet bjöd både på idrott och andra kulturella upplevelser som Sveaborg och Helsingfors Gamla Rådhus. En debatt om Idrott och Etik inleddes på ett utmärkt sätt av förre finske försvarsministern och tidigare ordföranden i Friidrottsförbundet C O Homén. Sverige bidrog med ett inlägg om åtgärdsprogrammet Starta Vågen.

Mona-Lisa Englund Crispin avlider andra september 1999. Som ny vice ordförande tillträder Björn Walden. Till ny sekreterare utses Kristina Vikling-Wiberg, som blir den första kvinnan på den posten. Ken Olofsson avgår som klubbmästare och ersätts av Nils-Rune Nilsson.

Omröstningen bland RV:s medlemmar om 1900-talets fem bästa individuella idrottsmän/-kvinnor gav följande resultat:
1) Björn Borg
2) Ingemar Stenmark
3) Gunder Hägg
4) Gert  Fredriksson
5) Ingemar Johansson

Gert Fredriksson hyllades på årsmötet.

2001
Det nionde Nordiska mötet hölls i Oslo. Ett alltigenom perfekt arrangemang. Vid årsmötet sker ordförande- och sekreterarbyte. Anders Gärderud ersätter avgående Gösta Gärdin. Gösta Gärdin utses till hedersordförande. Gösta Gärdins ungdomsfond bildas. Johan Sagner blir ny sekreterare efter Kristina Wiberg.

2002
Gösta Gärdins ungdomsfond delar ut sitt första stipendium till Peter Barvestad, Färjestaden.

2003
Nordiskt möte i Köpenhamn, Danmark.

Lennart Jonsson, Västerås, avgår som stipendieansvarig.

2004
Stig Hedlund, Östhammar, utses till ny stipendieansvarig.

2005
Anders Gärderud, Lidingö, avsäger sig ordförandeuppdraget i RV den 25 januari. Vice ordförande Björn Walden, Saltsjöbaden, övertar uppdraget som ordförande.

11:e Nordiska mötet arrangeras av RV på Gotland.

2006
RV fyller 90 år, vilket firas vid årsmötet på Bosön den 23:e november. RV:s kapital når för första gången över 7 000 000 kronor. Avgående skattmästaren Bertil Sjöstrand utses till Hedersledamot. Annika Sylvén inväljs som ny skattmästare.

2007
Nordiskt möte i Åbo, Finland. 120 personer deltog i mötet. Lennart Jonsson, Västerås, utses till Hedersledamot.

2008
Nyval av Kerstin Rosén som vice ordförande. Årsmötet beslutar om ändring av stadgarnas § 4 så att mandatperioder införs för styrelsens ledamöter samt att en person i styrelsen ska utses som stipendieansvarig.

2009
Nordiskt möte i Lillehammer, Norge.

Ordförande Björn Walden avlider den 6 augusti.

Kerstin Rosén väljs till ordförande den 19 november.

Johan Sagner avgår som sekreterare och Torsten Friberg inväljs i styrelsen på den posten. Anders Lundin inväljs som vice ordförande.

2010
Årsmötet beslutar att årsavgiften, som varit oförändrad tio kronor sedan 1916, ska årligen beslutas av årsmötet. För 2010/2011 fastställs den till 100 kronor.

2011
Det fjortonde nordiska mötet genomförs på Bornholm i juni. 129 nordiska idrottsledarveteraner deltar.

2012
Vid årsmötet avgår Annika Sylvén som skattmästare och Stig Hedlund som stipendieansvarig. Bengt Carlsson blir ny skattmästare och Böret Karmann-Pallin väljs in som klubbmästare efter Nils-Rune Nilsson som övertar ansvaret som Stipendieansvarig.

2013
Det 15:e nordiska idrottsledarveteranmötet genomförs i Göteborg den 16-18 augusti med 130 deltagare från Norge, Danmark, Finland och Sverige. På agendan står bl a besök på Göteborgs Idrottsmuseum och 100-års firande Slottsskogsvallen och mottagning på Börsen. Årsmötet hålls på GIH som firar 200 år detta år.

2014
Tillsammans med Guldklubben i Malmö genomför RV en kamratträff i Malmö.

2015
Ingvar Carlsson, f d statsminister, kåserar en kväll på Riksidrottsmuseet om sina idrottsminnen. En uppskattad kamratträff.
Nordisk Idrottsledarkonferens på Åland i augusti med fint program och fint väder och cirka 130 deltagare.

2016
RV fyller 100 år. Högtidsdagen hölls på Bosön den 25 november 2016 – då nära 140 RV-medlemmar och medföljande partners samlades på Bosön till en festdag i jubileets tecken.
Vid RV:s 100:e årsmöte avgår Bengt Carlsson som skattmästare. Han ersätts av Ing-Marie Leidhammar.

2017
En omläggning av verksamhetsår sker till kalenderår, och övergångsåret 2016/17 omfattar därför 18 månader. Stadgeändringar förbereds för att öppna upp medlemskapet och också bli betraktad som ideell förening. Den nordiska idrottsledarkonferensen genomförs i Oslo med 22 RV-medlemmar bland de 100-talet deltagande. På programmet stod bland annat besök på Holmenkollen och Norges Idrottshögskola.

2018
Vid årsmötet i april fattas beslut om stadgeändringen som förberetts enligt ovan. Riksidrottens Vänner är nu en öppen ideell förening. I beslutet om stadgeändring utökas även styrelsen med en ledamot till sex ledamöter utöver ordföranden. Vid årsmötet avgår och avtackas Torsten Friberg. Nya styrelseledamöter blir Christina “Cicki” Ericsson och Jan Engström.

2019
Vid RV:s årsmöte avtackades Anders Lundin efter tio år i styrelsen. Han efterträddes av Erwin Apitzsch. En medlemsenkät genomfördes under våren med frågor om hur RV ska utvecklas med sikte på 2026! Gensvaret var stort, graden av nöjdhet hög, och styrelsen fick ett omfattande material att utgå ifrån i utvecklingsarbetet. I augusti genomfördes den nordiska konferensen i Odense med drygt 70 deltagare, varav 22 från Sverige.

2020
Året inleddes som vanligt, men i mitten av mars ledde coronapandemin till att vardagen blev helt annorlunda i världen, i Sverige och inom alla verksamheter. Omfattande restriktioner infördes för att hejda smittspridning. RV tog beslutet att tills vidare ställa in alla fysiska möten, alternativt genomföra dem digitalt. Vårt årsmöte flyttades till den 14 september och genomfördes digitalt med 23 inloggade medlemmar. Inga nyval i styrelsen och oförändrad årsavgift på 100 kr.
Årsmötet antog visionen “Riksidrottens Vänner möter framtiden med samlad kunskap och erfarenhet och främjar gemenskap över idrotts- och generationsgränser. Vi fokuserar på ledarskap, fördelar attraktiva stipendier och bidrar till att stärka idrottens roll i samhället”.

2021
Året rivstartades med en första digital kamratträff i början av januari, och ytterligare en i maj. Årsmötet genomfördes vid ordinarie tidpunkt i april med 50-talet deltagare, även detta år digitalt, p g a pandemin och aktuella restriktioner.
Årets stipendiater fick uppvaktas lokalt med personlig representation av någon av styrelsens ledamöter. I början av oktober kunde vi äntligen erbjuda en fysisk kamratträff i samband med Sveriges VM-kvalmatch i fotboll mot Kosovo på Friends Arena.

2022
Den 28 april blev det, efter två digitala årsmöten, ett fysiskt årsmöte på GIH i Stockholm och ett kärt återseende för mötesdeltagare och gäster. Kerstin Rosén avtackades som ordförande efter 13 år och Nils-Rune Nilsson efter 36 år i styrelsen. Kerstin utsågs till hedersordförande och Nils-Rune till hedersledamot. Kristina Thurée valdes till ny ordförande och Johan Storåkers till ny ledamot i styrelsen.
I juni stod RV som värd för den nordiska konferensen på Bosön (som skjutits upp ett år p g a pandemin). Ett 80-tal deltagare bjöds på uppskattade föreläsningar, ny inspiration, kultur och social samvaro i Stockholm/Stockholms skärgård.

2023
I januari genomfördes en uppskattad idrottspolitisk kamratträff i Sollentuna med idrottsminister Jakob Forssmed och paneldebatt med välkända förbundsprofiler. Träffen genomfördes som ett hybridmöte. Även årsmötet den 18 april genomfördes som ett hybridmöte. Böret Karman Pallin avgick efter elva år i styrelsen och ersattas av Pia Zätterström. För första gången delades stipendier ur RV:s nyinrättade stipendiefond ut. Under hösten omarbetades hemsidan och fick en rejäl ansiktslyftning. Ytterligare en kamratträff med idrottspolitiskt tema genomfördes i december i Riksdagshuset.

2024
Två kamratträffar genomfördes under första kvartalet innan det var dags för årsmötet i april. Värt att notera från årsmötet är att nya stadgar antogs efter en omfattande revidering.

Lämna ett svar