Stipendier

Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 och har till ändamål att “verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1), delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.

Två av stipendierna – RV-stipendiet och Bo Ekelund-stipendiet – finansieras direkt ur RV:s egna medel.

Stipendierna från RV:s Utbildningsfond för aktiva kvinnliga och manliga idrottsledare (Jubileumsfonden), Sven Thofelts Minnesfond samt Gösta Gärdins Ungdomsfond tillhör alla RV, men förvaltas avskiljt. Olga och Gösta Olanders Minnesfond, Torsten Tegnérs Minnesfond och Gustaf Lindenbaums Fond utgör donationer, vilka vid tillkomsten eller senare överlämnats till RV för administration och förvaltning.

Edström- Ekelundfonden och N.C. Landelius fond liksom Everth Svenssons Minnesfond har av RF överlämnats till RV för administration och förvaltning.

Sök stipendier – föreslå stipendiater

Med undantag för RV-stipendiet kan övriga stipendier sökas direkt av den som vill ha stipendium.

Ansökan och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast 31 december 2019.

Nils-Rune Nilsson Hamnvägen 13 4 tr 181 66 Lidingö. Tel 08-7319359 eller 0708-156640.
E-post: Nils-Rune.Nilsson@outlook.com

Stipendiater utses av RV-styrelsen i januari – februari 2020, ofta efter rådslag med berörda specialidrottsförbund. Endast utsedda stipendiater underrättas och det senast den 1 mars 2019. Stipendierna delas ut i samband med RV:s årsmöte senast under maj månad 2020.

Stipendiat ska lämna en kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.

För samtliga ledarstipendier kan förslag på lämpliga stipendiater framföras per brev eller digitalt. Inga särskilda ansökningsformulär finns.

Stipendiesammanställning

Stipendiets namnSyfteVem kan sökaStipendietidBeloppAnsökningstid
RV-stipendiet
Ledare som bidragit till svensk idrottsutveckling.Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse.Årligen25 000 kr. Mottagaren ska skänka stipendiesumman vidare.Förslag senast 31 dec. 2019
RV:s jubileumsfondAktiva ledare som särskilt främjat svensk idrott.Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse.Vart 5:e år.
Nästa gång 2022.
10 000 kr.Förslag senast 31 dec. 2022
Gustav Lindenbaum-stipendietYngre, kvinnliga idrottsledare för fortbildning.Kvinnlig idrottsledare.
Förslag från förening eller förbund.
Vart tredje år.
Nästa gång 2018.
5 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2019
Sven Thofelt-stipendietSven Thofelts anda.Idrottsledare
Årligen5 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2019
Bo EkelundstipendietEn ideellt arbetande klubb-ledare inom friidrotten.Klubbledare samt förening och förbund inom friidrotten.Årligen5 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2019
Torsten Tegnér-stipendietNordiska idrottsledare och idrottsjournalister vars verksamheter präglas av den idealitet som är förbunden med namnet Torsten Tegnér.Förslag lämnas till RV:s styrelse.Vartannat år. Fördelas mellan de nordiska länderna.
Nästa gång Sverige.
15 000 kr.Förslag från Sverige senast 31 dec. 2019.
Gösta Gärdins ungdomsfondFör fortbildning. Av idrottsledare, som med framgång bedrivit ungdomsverksamhet. Särskilt befrämjande för rent spel och glädje.Idrottsledare. Förslag lämnas av förening och förbund.Årligen5 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2019
Olander-stipendierStödja svensk idrottsungdom. Bra på idrottsbanan, skolan, arbetet och kamratkretsen.Aktiva unga idrottsutövare ska göra en egen ansökan.ÅrligenTvå stipendier om vardera 10 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2019
Evert Svenssons minnesfondResestipendium för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar. Till utveckling och utbildning. Inom sin idrottsgren. Aktiva ungdomsledare och unga aktiva idrottsutövare.Vart fjärde år (sommar-OS-år). Nästa gång 2020.Rörligt belopp.
(2012 6 000 kr)
Ansökan och förslag senast 31 dec. 2020
Edström-Ekelunds ungdomsfond och N C Landelius fond
(sammanslagna)
Att ge svenska aktiva ungdomsledare 16-21 år möjlighet till utbildning inom ungdomsidrotten.Ungdomsledare 16-21 år.Vart annat år.
Ansökan jämna år.
Nästa gång 2018.
Rörligt belopp (2014 tre stipendier vardera 5 000 kr)Ansökan och förslag senast 31 dec. 2019

Mer information om de olika stipendierna finns på RV:s hemsida under rubriken Stipendier.

OBS! På grund av minskad avkastning på kapital för några av stipendierna kan stipendier för 2019 inte delas ut, det avgörs vid årets slut.