Om stipendier

Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 och har till ändamål att “verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1), delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.

Ansökan om stipendier för 2020

En översyn pågår av samtliga stipendier på grund av att stipendiebeloppen är av den storleken att avkastningen av stipendiekapitalet inte blir av den storleksordningen att beloppen ”räcker” för utdelning enligt gällande statuter.

Arbetet med ansökan om registrering (länsstyrelsen) och permutation (kammarkollegiet) har pågått under en längre tid men kommer inte att inför utdelning under 2020 vara klart.

Följande stipendier berörs inte av permutationen och kommer att delas ut 2020 med undantag av turordning utifrån gällande statuter (se sammanställningen nedan).

RV- stipendiet

Bo Ekelunds stipendiet

Stiftelsen Olga och Gösta Olanders minnesfond

Evert Svenssons minnesfond

Edström/Ekelunds ungdomsfond och N C Landelius fond

Med undantag för RV-stipendiet kan övriga stipendier sökas direkt av den som vill ha stipendium.

Ansökan och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast 31 december 2020.

Nils-Rune Nilsson Hamnvägen 13 4 tr 181 66 Lidingö. Tel 0708-156640.
E-post: Nils-Rune.Nilsson@outlook.com

Stipendiater utses av RV-styrelsen i januari – februari 2021, ofta efter rådslag med berörda specialidrottsförbund. Endast utsedda stipendiater underrättas och det senast den 1 mars 2021.
Stipendierna delas ut i samband med RV:s årsmöte senast under maj månad 2021.

Stipendiat ska lämna en kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.
För samtliga ledarstipendier kan förslag på lämpliga stipendiater framföras per brev eller digitalt. Inga särskilda ansökningsformulär finns.

Stipendiesammanställning

Stipendiets namnSyfteVem kan sökaStipendietidBeloppAnsökningstid
RV-stipendiet
Ledare som bidragit till svensk idrottsutveckling.Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse.Årligen25 000 kr. Mottagaren ska skänka stipendiesumman vidare.Förslag senast 31 dec. 2020
RV:s jubileumsfondAktiva ledare som särskilt främjat svensk idrott.Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse.Vart 5:e år.
Nästa gång 2022.
10 000 kr.Förslag senast 31 dec. 2022
Gustav Lindenbaum-stipendietYngre, kvinnliga idrottsledare för fortbildning.Kvinnlig idrottsledare.
Förslag från förening eller förbund.
Vart tredje år.
Nästa gång 2021.
5 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2021
Sven Thofelt-stipendietSven Thofelts anda.Idrottsledare
Årligen5 000 kr.Utdelas ej 2020
Bo EkelundstipendietEn ideellt arbetande klubb-ledare inom friidrotten.Klubbledare samt förening och förbund inom friidrotten.Årligen10 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2020
Torsten Tegnér-stipendietNordiska idrottsledare och idrottsjournalister vars verksamheter präglas av den idealitet som är förbunden med namnet Torsten Tegnér.Förslag lämnas till RV:s styrelse.Vartannat år. Fördelas mellan de nordiska länderna.
Nästa gång Norge (2021).
15 000 kr.Förslag från Norge senast 31 dec. 2021.
Gösta Gärdins ungdomsfondFör fortbildning. Av idrottsledare, som med framgång bedrivit ungdomsverksamhet. Särskilt befrämjande för rent spel och glädje.Idrottsledare. Förslag lämnas av förening och förbund.Årligen5 000 kr.Utdelas ej 2020
Olander-stipendierStödja svensk idrottsungdom. Bra på idrottsbanan, skolan, arbetet och kamratkretsen.Aktiva unga idrottsutövare ska göra en egen ansökan.ÅrligenTvå stipendier om vardera 10 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2020
Evert Svenssons minnesfondResestipendium för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar. Till utveckling och utbildning. Inom sin idrottsgren. Aktiva ungdomsledare och unga aktiva idrottsutövare.Vart fjärde år (sommar-OS-år). Nästa gång 2020.Rörligt belopp.
(2012 6 000 kr)
Ansökan och förslag senast 31 dec. 2020
Edström-Ekelunds ungdomsfond och N C Landelius fond
(sammanslagna)
Att ge svenska aktiva ungdomsledare 16-21 år möjlighet till utbildning inom ungdomsidrotten.Ungdomsledare 16-21 år.Vart annat år.
Ansökan jämna år.
Nästa gång 2020.
Rörligt belopp (2014 tre stipendier vardera 5 000 kr)Ansökan och förslag senast 31 dec. 2020