Om stipendier

Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 och har till ändamål att “verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1), delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.

Ansökan om stipendier för 2021

En översyn har genomförts av samtliga stipendier på grund av att stipendiebeloppen är av den storleken att avkastningen av stipendiekapitalet inte blir av den storleksordningen att beloppen ”räcker” för utdelning enligt gällande statuter.

Arbetet med ansökan om registrering (länsstyrelsen) och permutation (kammarkollegiet) har pågått en längre tid och är i det närmaste avslutat. Vi har på grund av att ”gamla” regler inte kan inrymmas inom gällande stiftelselag fått igenom alla våra önskemål. Vi har dock i en del fall fått möjligheten att ”öppna upp” för nyttjande av stiftelsernas kapital samt möjlighet till förändring av kapitalplaceringen med förhoppningsvis en bättre avkastning.

RV-styrelsen har också beslutat och ansökt om att få instifta en ny stiftelse  – RV:s stipendiestiftelse till minne av erfarna idrottsledare – (beslut om godkänd registrering förväntas inom kort från Länsstyrelsen).

Syfte är att samla de fonder/tidigare stiftelser som av länsstyrelsen inte anses vara stiftelse.

Ändamål och syfte, i enlighet med andemeningen i ovannämnda fonders ändamål, stimulera och uppmuntra ledare för ungdomsidrottare och unga aktiva idrottsutövare genom utdelning av stipendier för vidareutveckling/-utbildning inom idrottsrörelsen.

Se ytterligare information i sammanställningen nedan

Ansökan och förslag ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast 31 december 2021.

Erwin Apitzsch Nordmannavägen 4, 224 75 Lund. Tel 046-144865 mob.0708-144865.
E-post: erwin.apitzsch@psy.lu.se

Stipendiater utses av RV-styrelsen i januari – februari 2022, ofta efter rådslag med berörda specialidrottsförbund. Endast utsedda stipendiater underrättas och det senast den 1 mars 2022.
Stipendierna delas ut i samband med RV:s årsmöte senast under maj månad 2022.

Stipendiat ska lämna en kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.
För samtliga ledarstipendier kan förslag på lämpliga stipendiater framföras per brev eller digitalt. Inga särskilda ansökningsformulär finns.

Stipendiesammanställning

Stipendiets namnSyfteVem kan sökaStipendietidBeloppAnsökningstid
RV-stipendiet
Ledare som bidragit till svensk idrottsutveckling.Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse.Årligen25 000 kr. Mottagaren ska skänka stipendiesumman vidare.Förslag senast 31 dec. 2021
RV:s jubileumsfondAktiva ledare som särskilt främjat svensk idrott.Förslag med motivering lämnas till RV:s styrelse.Vart 5:e år.
Nästa gång 2022.
10 000 kr.Förslag senast 31 dec. 2022.
Gustav Lindenbaum-stipendietYngre, kvinnliga idrottsledare för fortbildning.Kvinnlig idrottsledare.
Förslag från förening eller förbund.
Vart tredje år.
Nästa gång 2021.
15 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2021
Sven Thofelt-stipendietSven Thofelts anda.Idrottsledare
Årligen15 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 december 2021
Torsten Tegnér-stipendietNordiska idrottsledare och idrottsjournalister vars verksamheter präglas av den idealitet som är förbunden med namnet Torsten Tegnér.Förslag lämnas till RV:s styrelse.Vartannat år. Fördelas mellan de nordiska länderna.
Nästa gång Norge (2021).
15 000 kr.Förslag från Norge senast 31 dec. 2021.
Gösta Gärdins ungdomsfondFör fortbildning. Av idrottsledare, som med framgång bedrivit ungdomsverksamhet. Särskilt befrämjande för rent spel och glädje.Idrottsledare. Förslag lämnas av förening och förbund.Årligen15 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 december 2021
Olander-stipendierStödja svensk idrottsungdom. Bra på idrottsbanan, skolan, arbetet och kamratkretsen.Aktiva unga idrottsutövare ska göra en egen ansökan.ÅrligenTvå stipendier om vardera 15 000 kr.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2021
Evert Svenssons minnesfondResestipendium för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar. Till utveckling och utbildning. Inom sin idrottsgren. Aktiva ungdomsledare och unga aktiva idrottsutövare.Vart fjärde år (sommar-OS-år). Nästa gång 2024.Rörligt belopp.
(2020 10 000 kr)
Ansökan och förslag senast 31 dec. 2024
Edström-Ekelunds ungdomsfond och N C Landelius fond
(sammanslagna)
Att ge svenska aktiva ungdomsledare 16-21 år möjlighet till utbildning inom ungdomsidrotten.Ungdomsledare 16-21 år.Vart annat år.
Ansökan jämna år.
Nästa gång 2022.
Rörligt belopp (2014 tre stipendier vardera 5 000 kr).Ansökan och förslag senast 31 dec. 2022