Sök
Stäng denna sökruta.

Så bildades Riksidrottens Vänner

Idrotts-Sverige började blomma under 1900-talets första årtionde. Idrottsledare och föreningar blev ett inslag i den dagliga bilden och människor med idrottsintresse möttes på idrottsplatser, vid mötesbord och i de mest skilda miljöer. Föreningstanken frodades och kanske var det en naturlig utveckling att män, för då var det nästan uteslutande män som diskuterade idrott, önskade en församling där idrottsledare möttes. Idrottsledare som hade kunskaper som behövde ventileras och därigenom bidra till utbyte av erfarenheter.

Så kom det sig att några av dåtidens mer betydande idrottsledare den 25 november 1916 – satte sig ned på Strömcaféet i Stockholm.

Oscar Löwenadler talade sig varm för att man borde bilda en sammanslutning mellan före detta medlemmar och nuvarande medlemmar av Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningar Riksförbunds Överstyrelse. Förslag: Föreningen skall heta RV (“Riksidrottsförbundets Vänner, Riksidrottsförbundets Veteraner”).

Namnet ändrades för ett antal år sedan till ”Riksidrottens Vänner” för att bättre svara upp mot dagens verklighet inom idrotts-Sverige.

Männen beslöt att konstituera sig och man valde J. Sigfrid Edström, en av grundarna av Riksidrottsförbundet, till ordförande, en post han innehade i 45 år. Med på mötet var ovan nämnde Löwenadler, Ahnström, Ljunggren, Thisell, Bergvall, Uggla, Westergren, Locrantz, Friberg, Englund, Lindencrona, Drake och Hedenblad – alla kända och uppburna män inom idrottsrörelsen och samhället.

De som samlades “skramlade ihop” ett startkapital på 800 kronor, en ansenlig summa mätt i dagens penningvärde, och så beslöt man att fastställa en årsavgift på tio kronor. (Motsvarar omkring 400 kronor 2011). Den årsavgiften gällde till och med 2010, även om ett stort antal medlemmar ofta “lättade på plånboken” och sätte in en slant extra då den årliga tributen erlades. Från och med 2011 beslutar årsmötet varje år om årsavgiften, vilken 2022 är 100 kronor.

Stadgar måste man också ha och därför formulerades tio paragrafer, som än i dag är vägledande för föreningen. Ta del av RV:s stadgar här.

Föreningen består av 2022 av omkring 360 medlemmar fördelade över hela Sverige, men med huvuddelen bosatta i stockholmsområdet och Mälardalen. Som framgår av stadgarna är RV ingen förening som strävar efter höga medlemssiffror utan varje medlem som tillkommer väljs in på förslag av tidigare medlem.

1985 inleddes ett nordiskt samarbete mellan idrottsledare i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Detta resulterade i att nordiska idrottsledare från organisationer av liknande karaktär som RV träffas vart annat år sedan 1985 och värdskapet cirkulerar mellan länderna. 2005 var Sverige värd och mötet genomfördes i Visby. 2007 var träffen i Åbo med Finland som värd, 2009 i Lillehammer med Norge som värd och 2011 på Bornholm med Danmark som värd.

Idag delar RV ut tio stipendier varav fem årligen. Den äldsta fonden benämns Olga och Gösta Olanders minnesfond för Svensk Idrottsungdom, instiftad 1963. Startkapitalet var den gången 12 000 kronor. Gösta Olander hade vid sin bortgång testamenterat 140 000 kronor. Under åren som gått har många Olanderstipendier delats ut och är 2011 uppe i 228 stycken. Ser man på dem som fått dessa stipendier är det påfallande många som låtit tala om sig på idrottsbanan. Ofta förekommer deras namn i OS, VM och SM-statistik.

Lämna ett svar