Search
Close this search box.

Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 97:e årsmöte torsdagen den 21 november på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm.
§1. Öppnande och parentation

Föreningens ordförande Kerstin Rosén inledde årsmötet med att påkalla deltagarnas uppmärksamhet med anledning av att föreningen under året nåtts av meddelande om att nedanstående angivna medlemmar lämnat kamratkretsen.

Medlem/namn                                    Adress                         Ålder                      Invald i RV

Karl-Uno Richardsson                      Klässbol                      92 år                      1965

Bror Sjöqvist                                          Stockaryd                    91 år                      1989

Carl-Wilhelm Engdahl                      Nyköping                     86 år                      1979

Lars-Gunnar Björklund                     Stockholm                    75 år                     1983

Carl-Erik Lundgren                            Rosersberg                   86 år                     1985

Bertil Karlsson                                     Mjölby                           80 år                     2004

HKH Prinsessan
Lillian Bernadotte                             Stockholm                      97 år                      1997

Tora Östner                                         Bandhagen                     89 år                      1977

Bo Finnhammar                                 Norrtälje                          79 år                      1992

Margareta Moqvist                            Växjö                                66 år                      1990

Ingvar Öhrn                                        Vallentuna                      81 år                      2003

Alf Sjökvist                                          Björklinge                      70 år                      2008

Erik Ahldén                                         Värmdö                          89 år                      1977

Svea Lindberg                                     Lidingö                          103 år                     1987

För att hedra våra bortgångna medlemmar anbefallde ordförande en tyst minut.

Ordförande Kerstin Rosén förklarade därefter årsmötet formellt öppnat och hälsade alla varmt välkomna. Ordförande vände sig särskild till våra gäster från våra nordiska vänföreningar, Kerstin Ehnholm från Finland och Per Wright från Norge samt föreningens egna hedersledamöter Lennart Jonsson och Bertil Sjöstrand.

 §2. Dagordning

Årsmötet beslöt
att arbeta efter föreslagen dagordning

§3. Årsmötets behöriga utlysande

RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade att kallelse till årsmötet och aktuella handlingar delgivits föreningens alla medlemmar via Höstbulletinen 2013 i god tid enligt stadgarna.

§4. Nya medlemmar hälsas välkomna

Ordförande Kerstin Rosén informerade om styrelsens beslut att bevilja följande personer medlemskap:

Berndt Nilsson, Frank Andersson, Hans Davidsson, Irma Temstrand, Inge Nilsson, Gunnar Christiansson, Anders Engström, Jan Frisk, Håkan Rystedt, Hans Nygren-Bonnier samt Lars Olofsson.

Årsmötet hälsade sina nya medlemmar välkomna till föreningen.

I samband med tillkännagivandet om detta inval av nya medlemmar informerade ordförande om det pågående arbetet med att se över kriterierna för inval av nya medlemmar. Det finns ytterligare ett tjugotal personer som är föreslagna som medlemmar och styrelsen kommer att hantera dessa föreslagna personer vid kommande sammanträden.

§5. Val av ordförande att leda årsmötet

Valberedning föreslog Ulf Lönnqvist som ordförande för årsmötet

Årsmötet beslöt

att utse Ulf Lönnqvist till ordförande för årsmötet 2013.

§6. Val av sekreterare för årsmötet

Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet.

Årsmötet beslöt

att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2013.

§7. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet

Valberedningen föreslog Britten Månson-Wallin samt Rolf Wikström att jämte mötesordförande justera protokollet.

Årsmötet beslöt

att till protokolljusterare välja Britten Månsson-Wallin samt Rolf Wikström.

§8. Verksamhetsberättelse för 2012-2013

Ordförande gick kortfattat igenom den utsända (i höstbulletinen) verksamhetsberättelsen och konstaterade att styrelsens ambitioner varit att genomföra något fler aktiviteter än tidigare. Framför allt pekade ordförande på de många medlemsprofiler som under året presenterats i Bulletinen samt på föreningens hemsida.

Årsmötet beslöt
att godkänna föredragen verksamhetsberättelse för 2012-2013

§9. Ekonomisk redogörelse för 2012-2013

Föreningens skattmästare Bengt Carlsson redovisade föreningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Årets resultat visar ett överskott på 34 104 kronor. Skattmästaren noterade i sammanhanget att stipendiefonderna behöver fyllas på för att föreningen även i framtiden ska kunna dela ut rimligt stora stipendier. Föreningens ekonomiska ställning i övrigt är god.

Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2012-2013 som framgår av handlingarna i höstbulletinen 2013.

§10. Revisorernas berättelse

I frånvaro av ordinarie revisor föredrog sekreteraren revisionsberättelsen (vilken utdelades). Revisorn Jonas Grahn tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013.

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013.

§12. Behandling av styrelsens förslag

Utöver förslag om medlemsavgiften (§13 nedan) fanns inget förslag till behandling. Ordförande Kerstin Rosén tog ändå tillfället i akt och berättade något om de tankar som styrelsen har vad avser innevarande års verksamhet. Styrelsen har för avsikt att genomföra något fler kamratträffar även utanför Stockholm

§13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift 100 kronor.

Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för 2014-2015 till 100 kronor.

§14. Val av styrelse

Valberedningens ordförande Bengt Sevelius informerade om arbetet och presenterade därefter utdelat förslag till styrelse.

Valberedningen föreslår:

Till ordförande Kerstin Rosén                                          omval                       väljs på 1 år

Till sekreterare Torsten Friberg                                        omval                      väljs på 2 år

Till stipendieansvarig Nils-Rune Nilsson                      omval                      väljs på 2 år

Bengt Sevelius informerade att Anders Lundin, Bengt Carlsson samt Böret Karman Pallin är valda till och med 2014.

Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande på ett år, Torsten Friberg som sekreterare på två år samt Nils-Rune Nilsson som stipendieansvarig på två år.

§15. Val av revisor och ersättare

Årsmötet beslöt på valberedningens förslag
att välja Peter EK (nyval) revisionsbyrån Grant Thornton på ett år med Rune Lidholm (omval) som ersättare på ett år.

§16. Val av valberedning

Årsmötet beslöt
att omvälja Bengt Sevelius, ordförande, Annika Wahlberg och Bo Hansson till valberedning på ett år.

§17. Årsmötets avslutning

Mötesordförande Ulf Lönnqvist tackade för att han fått förtroendet att leda förhandlingarna och lämnade därefter över klubban till föreningens omvalde ordförande Kerstin Rosén. Kerstin framförde ett tack till Ulf och överlämnade en blomma. Karl Gustaf Jansson begärde ordet och framförde ett tack till styrelsen för gott arbete. Kerstin tackade mötesdeltagarna för förtroendet att få leda föreningen ytterligare ett år och avlutade årsmötesförhandlingarna med att bjuda in till traditionell middag. Därmed avslutades de formella årsmötesförhandlingarna.

 

Vid protokollet                                            Mötesordförande

Torsten Friberg                                            Ulf Lönnqvist

 

Protokolljusterare:

Britten Månsson-Wallin                                            Rolf Wikström

Lämna ett svar