Sök
Stäng denna sökruta.

Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 96:e årsmöte lördagen den 24 november på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

§1. Öppnande och parentation 

Ordförande Kerstin Rosén inledde årsmötet med att påkalla deltagarnas uppmärksamhet med anledning av att föreningen under verksamhetsåret nåtts av meddelande om att nedanstående angivna RV-medlemmar lämnat kamratkretsen.

Född                                      Avliden                                 Invald i RV

Åke Owetz, Märsta                 1926-05-06                          2011-09-30                          1981
Ivar Axelsson,  Västerås       1921-10-02                           2011-12-27                           1981
Claes Egnell, Falun                1916-01-29                           2012-01-15                           1978
Olof Jängnemyr, Örebro       1931-05-26                          2012-02-03                           1981
Ingalill Landfors, Köpmanh1939-02-03                         2012-02-07                           1981
Bengt Lorichs, Flen                 1927-07-02                        2012-04-21                            1988
Lennart Nilsson, Skellefteå  1925-12-19                          2012-04-27                            1986
Nils Karlsson, Mora               1917-06-25                         2012-06-16                             1964
Per Sillén, Mariefred              1923-05-11                          2012-08-29                            1982
Ingemar Ingevik, Sthlm        1931-06-26                          2012-10-08                            1996
Sten Eriksson, Göteborg       1937-06-29                          2012-10-20                            2010
Carina Tovland Stockholm  1951-02-26                          2012-07-24                            1994
Wolf Lyberg Stockholm        1917-07-24                          2012-08-13                             1970

För att hedra våra bortgångna medlemmar anbefallde ordförande en tyst minut.  

Ordförande Kerstin Rosen förklarade därefter årsmötet formellt öppnat och hälsade alla välkomna. Ordförande vände sig särskilt till föreningens hedersordförande Gösta Gärdin samt hedersledamöterna Lennart Jonsson och Bertil Sjöstrand. I samband med öppnandet informerade ordförande att inga nordiska gäster hade möjlighet att närvara vid årsmötet.§2. Årsmötets behöriga utlysande RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade att kallelse till årsmötet och aktuella årsmöteshandlingar delgivits föreningens alla medlemmar via Höstbulletinen 2012 i god tid enligt stadgarna.

Årsmötet beslöt 

att mötet var utlyst i behörig tid.

§3. Nya medlemmar hälsas välkomna 

Ordförande informerade om styrelsens beslut om inval av följande medlemmar i RV:

Harry Ericsson, Göteborg, Stickan Carlsson, Danderyd, Conny Lindvall, Tygelsjö, Susanne Erlandsson, Haverdal,

Helén Wiklund, Wårell Luleå, Jan Langermo, Lidingö, Curt Högberg, Lidingö, Roger Gottfridsson, Vellinge,

Erwin Apitzsch, Lund, Pelle Ericstam, Falsterbo, Lennart Willemo, Falsterbo, Harriet Bure, Örebro, Janne Carlstedt, Stockholm, Carl-Åke Myrsell, Stockholm, Bengt Carlsson, Stockholm, Catarina Bergström, Sollentuna, Christina Haarlem-Lagerwall, Stockholm samt Hans Tapper, Enskede.

Årsmötet hälsade, med en applåd, sina nya medlemmar välkomna till föreningen.

§4. Fastställande av dagordning 

Styrelsen föreslog en punkt 8b, ekonomisk garanti för det Nordiska Idrottsledarveteranmötet 2013.

Årsmötet beslöt 

att med tilläggspunkten 8b fastställa föreslagen dagordning.

§5. Val av ordförande att leda årsmötet 

Valberedningen föreslog Hans Hellquist som ordförande för årsmötet.

Årsmötet beslöt 

att utse Hans Hellquist till ordförande för årsmötet 2012.

§6. Val av sekreterare för årsmötet 

Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslöt 

att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2012.

§6. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet 

Valberedningen föreslog Ulla Jansson samt Pelle Ericstam att jämte mötesordförande justera protokollet.

Årsmötet beslöt att utse Ulla Jansson och Pelle Ericstam att jämte mötesordförande justera protokollet.§7. Verksamhetsberättelse för 2011–2012 

Ordförande erinrade att verksamhetsberättelsen fanns med som en del av möteshandlingarna i Höstbulletinen och ansågs därmed föredragen.

Årsmötet beslöt 

att godkänna förelagd verksamhetsberättelse för 2011–2012.

§8. Ekonomisk redogörelse för 2011–2012 Föreningens skattmästare Annika Sylvén redovisade föreningens resultat- och balansräkning, vilka varit publicerade i Höstbulletinen. Årets resultat visar ett mindre överskott på 38 473 kronor. Föreningens tillgångar uppgår till ca 7 miljoner kronor.Årsmötet beslöt 

att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2011–2012 såsom framgår av handlingarna.

§8b. Ekonomisk garanti för genomförande av det nordiska Idrottsledarveteranmötet i Göteborg 16–18 augusti 2013 

RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade årsmötet om det kommande Nordiska Idrottsledarveteranmötet i Göteborg 16–18 augusti 2013 för vilket Sverige står som värd.

Förberedelserna för detta möte har redan påbörjats tillsammans med RV-medlemmar i Göteborg.

För att få många egna RV-medlemmar att komma till denna nordiska träff

behövs troligen en viss subvention av avgiften. Ambitionen är att arbeta fram en

balanserad budget där intäkterna täcker kostnaderna. Men för att inte komma i

ekonomiskt trångmål föreslår styrelsen att årsmötet ställer en garanti om högst

100 000 kronor till styrelsens förfogande.

Årsmötet beslöt 

att ställa en garanti om högst 100 000 kronor till styrelsens förfogande för genomförandet av det Nordiska Idrottsledarveteranmötet i Göteborg 16–18 augusti 2013.

§9. Revisorernas berättelse 

I frånvaro av ordinarie revisor föredrogs revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen innehåller inga påpekanden eller anmärkningar och revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011–2012.

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslöt 

att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011–2012.

§11. Behandling av styrelsens förslag 

Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift 100 kronor.

Årsmötet beslöt 

att fastställa medlemsavgiften för 2013–2014 till 100 kronor.

§12. Val av styrelse 

 Valberedningens ordförande Bengt Sevelius informerade om valberedningens arbete och presenterade därefter sitt förslag till ny styrelse. Nuvarande skattmästare Annika Sylvén samt stipendieansvarige Stig Hedlund har valt att ej kandidera för ytterligare en mandatperiod.Valberedningen föreslår:Till ordförande välja Kerstin Rosén  omval väljs på 1 år

Till vice ordförande välja Anders Lundin omval väljs på 2 år

Till skattmästare välja Bengt Carlsson nyval väljs på 2 år

Till klubbmästare välja Böret Karman-Pallin nyval väljs på 2 år

Bengt Sevelius informerade vidare att Nils-Rune Nilsson får uppgiften att vara stipendieansvarig i styrelsen.

Noterades i samband med detta förslag att Torsten Friberg och Nils-Rune Nilsson är valda till och med 2013.

Årsmötet beslöt 

att välja Kerstin Rosén till ordförande på ett år, Anders Lundin till vice ordförande på två år, Bengt Carlsson till skattmästare på två år samt Böret Karman-Pallin till klubbmästare på två år samt att till protokollet notera

att Nils-Rune Nilsson övertar uppdraget som stipendieansvarig i styrelsen.

§13. Val av revisorer och ersättare 

Valberedningen föreslog omval av Jonas Grahn som ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare.

Årsmötet beslöt 

att välja Jonas Grahn till ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare, båda på ett år.

 

§14. Val av valberedning 

Årsmötet beslöt 

 att omvälja Bengt Sevelius, ordförande, Annika Wahlberg och Bo Hansson till valberedning på ett år.§15. Årsmötets avslutning Mötesordförande Hans Hellquist tackade för att han fått förtroendet att leda förhandlingarna och lämnade över klubban till föreningens omvalda ordförande Kerstin Rosén. Kerstin framförde ett tack till Hans och överlämnade en blomma.

Kerstin avtackade därefter de avgående ledamöterna Stig Hedlund och Annika Sylvén för deras mångåriga engagemang och intresse för arbetet i styrelsen och för gott kamratskap. Kerstin avslutade med att tacka för förtroendet att ännu ett år få leda föreningen. Hon noterade vidare att detta var ett försök att hålla årsmöte på en lördag i stället för som tidigare en torsdag kväll. Styrelsen kommer att utvärdera denna förändring. Kerstin bjöd därefter in till lunch och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet                                                                           Mötesordförande

Torsten Friberg                                                                          Hans Hellquist

Protokolljusterare

Ulla Jansson    Pelle Ericstam

Lämna ett svar