Årsmötet 2016

Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 100:e årsmöte fredagen den 25 november 2016 på Bosön, Lidingö.

§1. Öppnande och parentation

Föreningens ordförande Kerstin Rosén inledde årsmötet med att påkalla deltagarnas uppmärksamhet med anledning av att föreningen under året nåtts av meddelande om att nedanstående angivna medlemmar lämnat kamratkretsen.

Medlem/namn                      Adress                      Ålder                      Invald i RV

Gösta Gärdin                              Mullsjö                        92 år                         1979

Georg Boström                           Hägersten                   68 år                        2007

Karl-Gunnar Åberg                   Mölndal                      84 år                       1992

Sten Wapne                                 Katrineholm              80 år                      1982

Göran Engström                      Gotl. Tofta                      82 år                      1985

Elof Rörvall                                Hägersten                     98 år                      1976

Gunnar Axelson                        Falun                             92 år                      1990

Bobby Byström                           Järfälla                         86 år                      1983

Thorbjörn Fälldin                     Ramvik                      90 år                      1975

Harriet Reivant                        Stockholm                      80 år                      1979

För att hedra våra bortgångna medlemmar anbefallde ordförande en tyst minut.

Ordförande Kerstin Rosén förklarade därefter årsmötet formellt öppnat och hälsade alla varmt välkomna. Ordförande vände sig särskild till våra nordiska gäster. Från Norge deltog Andreas Morisbak (sekr.) och Berit Berthelsen (styrelseledamot), från Danmark deltog Erik(styrelseledamot) och Birgit Andersen och från Finland deltog Kerstin Ehnholm (ordf.), Magnus (hedersordf.) och Brita-Stina Ståhlberg samt Kristian Nyman (vice ordf.) och Pirjo Koskela-Nyman. Ordförande Kerstin Rosén vände sig också med en särskild hälsning till hedersledamöterna i RV Lennart Jonsson och Bertil Sjöstrand.

§2. Dagordning

Årsmötet beslöt
att arbeta efter föreslagen dagordning

3. Årsmötets behöriga utlysande

RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade att kallelse till årsmötet och aktuella handlingar delgivits föreningens alla medlemmar via Höstbulletinen 2016 i god tid och i enlighet med stadgarna.

§4. Nya medlemmar hälsas välkomna

Ordförande Kerstin Rosén informerade om styrelsens beslut att under verksamhetsåret bevilja följande personer medlemskap i föreningen:

Rolf Carlsson, Bo Hulten, Sven Knutsson, Birgitta Ljung, Patrik Oscarsson, Kristina Pekkola, Lars-Inge Ström, Tommy Wahlsten, Glen Christiansen, Sture Ericsson, Håkan Persson, Charlotte Alexandersson, Agneta Ström Granlund, Leif Thunman samt Bengt ”Benke” Nilsson

Årsmötet hälsade sina nya medlemmar både närvarande och frånvarande varmt välkomna till föreningen.

§5. Val av ordförande att leda årsmötet

Valberedning föreslog Christer Pallin till ordförande för årsmötet

Årsmötet beslöt

att utse Christer Pallin till ordförande för årsmötet 2016.

§6. Val av sekreterare för årsmötet

Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet.

Årsmötet beslöt

att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2016.

§7. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet

Valberedningen föreslog Solveig Sundequist och Stig Carlsson att jämte mötesordförande justera protokollet.

Årsmötet beslöt

att till protokolljusterare välja Solveig Sundequist och Stig Carlsson att jämte mötesordförande justera protokollet.

§8. Verksamhetsberättelse för 2015-2016

Mötesordförande pekade på att Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns redovisad på sid 22 i utsända handlingar/höstbulletin. Ingen mötesdeltagare begärde ordet. Mötet tillfrågades om man därmed ansåg berättelsen genomgången.

Årsmötet beslöt

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015-2016 och lägga den till handlingarna

§9. Ekonomisk redogörelse för 2015-2016

Föreningens skattmästare Bengt Carlsson redovisade föreningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Årets resultat visar ett överskott på 402 551 kronor. I samband med redovisningen informerade skattmästaren att värdepappersportföljens marknadsvärde bokslutsdagen uppgick till drygt 9 miljoner kronor. Skattmästaren noterade avslutningsvis att föreningens ekonomiska ställning är mycket god.

Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2015-2016 såsom framgår av handlingarna i höstbulletinen 2016.

§10. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Peter Ek föredrog revisionsberättelsen och noterade att styrelsen har god ordning på de ekonomiska handlingarna och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016.

§12. Behandling av styrelsens förslag

  • Byte av verksamhetsår (förslaget utdelat före mötet)

Styrelsens sekreterare Torsten Friberg redovisade styrelsens förslag innebärande att byta verksamhetsår, från brutet verksamhetsår till kalender år.

Årsmötet beslöt

att nuvarande verksamhetsår 1 juli 2016 -30 juni 2017 förlängs med 6 månader t.o.m. 31 december 2017 och således omfatta 18 månader,

att nästa verksamhetsår, som då följer kalenderår, inleds 1 januari 2018 och omfattar hela 2018,

att årsmöten från och med 2018 hålls före maj månads utgång,

att inbetald medlemsavgift för innevarande år gäller t.o.m. 31 december 2017 samt

att uppdra åt styrelsen att se över eventuella andra konsekvenser till följd av denna förändring.

Till protokollet noteras Bo Carlssons önskan, som medskick till styrelsen, att undersöka möjligheten att hålla årsmötet på en fredag.

  • Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Årsmötet beslöt

att fastställa medlemsavgiften för 2018 till 100 kronor.

§13. Val av styrelse

Valberedningens ordförande Lars Allert informerade om arbetet i valberedningen. Årsmötets beslut att ändra verksamhetsår (§12) innebär också att mandatperioden blir längre och sträcker sig t.o.m. årsmötet 2019. Där efter presenterade Lars Allert valberedningens förslag till styrelse.

Valberedningen föreslår:

Till ordförande Kerstin Rosén                               omval                      väljs t.o.m. årsmötet 2019

Till vice ordförande Anders Lundin                      omval                      väljs t.o.m. årsmötet 2019

Till skattmästare Ing-Marie Leidhammar           nyval                      väljs t.o.m. årsmötet 2019

Till klubbmästare Böret Karman Pallin                omval                      väljs t.o.m. årsmötet 2019

Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande, Anders Lundin till vice ordförande, Ing-Marie Leidhammar till skattmästare och Böret Karman Pallin till klubbmästare t.o.m. årsmötet 2019. samt

att till protokollet notera att mandatperioden för Torsten Friberg, sekreterare och Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarige löper t.o.m. årsmötet 20018.

Noteras även att Lars-Olof Rydh såsom matrikelansvarig är adjungerad till styrelsen.

I samband med denna punkt på dagordningen uppmanade valberedningens ordförande styrelsen att se över föreningens stadgar.

§14. Val av revisor och ersättare

Årsmötet beslöt på valberedningens förslag
att välja Peter Ek revisionsbyrån Grant Thornton som ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare båda omval t.o.m. nästa årsmöte.

§15. Val av valberedning

Hedersledamoten Lennart Jonsson föreslog omval på den sittande valberedningen som han ansåg gjort ett mycket förtjänstfullt arbete. Förslag på omval av Lars Allert, Älvsjö, Ewa Eliasson, Malmö, samt Christina Liffner, Västerås.

Årsmötet beslöt
att välja Lars Allert (sammankallande), Ewa Eliasson samt Christina Liffner till valberedning t.o.m. nästa årsmöte.

§16. Årsmötets avslutning

Mötesordförande Christer Pallin tackade för att han fått förtroendet att leda förhandlingarna och lämnade därefter över klubban till föreningens omvalde ordförande Kerstin Rosén. Kerstin framförde ett varmt tack till Christer och överlämnade boken idrottskamrater minns.. Vidare tackade Kerstin Rosén mötesdeltagarna för förtroendet att få leda föreningen ytterligare en mandatperiod och avlutade därmed årsmötesförhandlingarna.

 

Vid protokollet                                            Mötesordförande

Torsten Friberg                                            Christer Pallin

 

Protokolljusterare:

Solveig Sundequist                                            Stig Carlsson