Sök
Stäng denna sökruta.

Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 99:e årsmöte torsdagen den 26 november 2015 på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm.

§1. Öppnande och parentation

Föreningens ordförande Kerstin Rosén inledde årsmötet med att påkalla deltagarnas uppmärksamhet med anledning av att föreningen under året nåtts av meddelande om att nedanstående angivna medlemmar lämnat kamratkretsen.

Medlem/namn                      Adress                      Ålder                      Invald i RV

Per-Johan Widmark               Ljungbyhed                  87 år                         2003

Per-Erik Bergstrand                 Vallentuna                    89 år                        2002

Per-Olof Åstrand                       Täby                               92 år                         1956

Peter Wallenberg                       Värmdö                         88 år                        1978

Kerstin Lindström                     Skarpnäck                    86 år                         1987

Per Axel Eriksson                      Djursholm                    77 år                        2004

Bo Tovland                                  Stockholm                     78 år                        1992

För att hedra våra bortgångna medlemmar anbefallde ordförande en tyst minut.

Ordförande Kerstin Rosén förklarade därefter årsmötet formellt öppnat och hälsade alla varmt välkomna. Ordförande vände sig särskild till våra tre gäster från Finland Kerstin Ehnholm, Christian Nyman och Nils-Göran Wallén (TT-stipendiat) samt föreningens hedersledamot Lennart Jonsson. Ordförande framförde också en hälsning från föreningens hedersordförande Gösta Gärdin.

§2. Dagordning

Årsmötet beslöt
att arbeta efter föreslagen dagordning

3. Årsmötets behöriga utlysande

RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade att kallelse till årsmötet och aktuella handlingar delgivits föreningens alla medlemmar via Höstbulletinen 2015 i god tid och i enlighet med stadgarna.

§4. Nya medlemmar hälsas välkomna

Ordförande Kerstin Rosén informerade om styrelsens beslut att bevilja följande personer medlemskap:

Lennart Nilsson, Ulla Gustavsson (närvarande), Thomas Persson, Lennart Oredsson, Catarina Hanell, Bettan Andersson samt Marie Louise Bergh.

Årsmötet hälsade sina nya medlemmar både närvarande och frånvarande varmt välkomna till föreningen.

§5. Val av ordförande att leda årsmötet

Valberedning föreslog Christer Pallin till ordförande för årsmötet

Årsmötet beslöt

att utse Christer Pallin till ordförande för årsmötet 2015.

§6. Val av sekreterare för årsmötet

Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet.

Årsmötet beslöt

att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2015.

§7. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet

Valberedningen föreslog Kristina Wiberg och Lars Bennbäck att jämte mötesordförande justera protokollet.

Årsmötet beslöt

att till protokolljusterare välja Kristina Wiberg och Lars Bennbäck att jämte mötesordförande justera protokollet.

§8. Verksamhetsberättelse för 2014-2015

Styrelsens ledamöter Torsten Friberg, Anders Lundin samt stipendieansvarige Lars Olof Rydh gav en lite mer fyllig information kring verksamheten 2014-2015. Torsten informerade om styrelsens ambition att genomföra några fler aktiviteter än ”bara” årsmötet. Kamratträffarna har varit mycket lyckade även om de varit få. Under nuvarande verksamhetsår endast en vilket framgår av verksamhetsberättelsen.

Anders Lundin gav en exposé över de informationskanaler som styrelsen numera förfogar över. Tidningen bulletinen som kommer ut tre gånger per år, nyhetsbrevet samt hemsidan är också viktiga kanaler för att nå ut. Under senare år har vi presenterat RV-profiler både i bulletinen som på hemsidan. Detta har blivit mycket uppskattat. Anders avslutade med att åter pålysa e-post adresser från medlemmarna.

Lar Olof Rydh föreningens matrikelansvarige informerade angående föreningens medlemsregister. Lars Olof noterade att föreningen för närvarande har 319 medlemmar och 214 av dessa har meddelat sin e-post adress. Lars Olof informerade vidare att det pågår ett arbete med att ta fram samtliga medlemmar sedan starten 1916. Under alla år har föreningen haft 936 medlemmar.

Årsmötet beslöt
att godkänna föredragen verksamhetsberättelse för 2014-2015

§9. Ekonomisk redogörelse för 2014-2015

Föreningens skattmästare Bengt Carlsson redovisade föreningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Årets resultat visar ett överskott på 446 859 kronor. I samband med redovisningen informerade skattmästaren att värdepappersportföljens marknadsvärde bokslutsdagen uppgick till drygt 8 miljoner kronor. Skattmästaren noterade avslutningsvis att föreningens ekonomiska ställning är mycket god.

Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2014-2015 såsom framgår av handlingarna i höstbulletinen 2014.

§10. Revisorernas berättelse

Föreningens revisorssuppleant Rune Lidholm föredrog revisionsberättelsen och noterade att styrelsen har god ordning på ekonomin.

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.

§12. Information från styrelsen samt förslag på medlemsavgift för 2016-2017

Styrelsens stipendieansvarige Nils-Rune Nilsson informerade årsmötet om styrelsens arbete kring föreningens stipendier. Finns minst två skäl att ändra nuvarande förutsättningar. Stipendiebeloppen är för små och några av föreningens stipendier har inga pengar att fördela. Styrelsen kan därför tänka sig att slå samman vissa av våra stipendier och undersöka förutsättningarna för en sådan förändring. En tänkbar möjlighet är att i princip bara ha ett ungdomsstipendium samt ett ledarstipendium och behålla Torsten Tegnér stipendiet. Nils- Rune informerade samtidigt att förutsättningarna för nästa år kommer vara desamma som hittills.

Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift 100 kronor.

Årsmötet beslöt

att till protokollet notera informationen från styrelsen såsom framgår enligt §12 ovan,

att särskilt notera informationen angående en avsättning om 150 000 kronor för firandet av 100 jubileet samt

att fastställa medlemsavgiften för 2016-2017 till 100 kronor.

§13. Val av styrelse

Valberedningens ordförande Lars Allert informerade om arbetet och presenterade därefter valberedningens förslag till styrelse.

Valberedningen föreslår:

Till ordförande Kerstin Rosén                              omval                      väljs på ett år

Till sekreterare Torsten Friberg                           omval                      väljs på två år

Till Stipendieansvarig Nils-Rune Nilsson        omval                      väljs på två år

Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande på ett år, Torsten Friberg till sekreterare på två år samt Nils-Rune Nilsson till stipendieansvarig på två år.

Till protokollet noteras att Anders Lundin, vice ordförande, Bengt Carlsson, skattmästare samt Böret Karman Pallin, klubbmästare alla är valda t.o.m. årsmötet 2016 Noteras även att Lars-Olof Rydh såsom matrikelansvarig är adjungerad till styrelsen.

§14. Val av revisor och ersättare

Årsmötet beslöt på valberedningens förslag
att välja Peter Ek revisionsbyrån Grant Thornton som ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare båda omval på ett år.

§15. Val av valberedning

Hedersledamoten Lennart Jonsson föreslog omval på den sittande valberedningen som han ansåg gjort ett mycket förtjänstfullt arbete. Förslag på omval av Lars Allert, Älvsjö, Ewa Eliasson, Malmö, samt Christina Liffner, Västerås.

Årsmötet beslöt
att välja Lars Allert (sammankallande), Ewa Eliasson samt Christina Liffner till valberedning på ett år.

§16. Årsmötets avslutning

Mötesordförande Christer Pallin tackade för att han fått förtroendet att leda förhandlingarna och lämnade därefter över klubban till föreningens omvalde ordförande Kerstin Rosén. Kerstin framförde ett varmt tack till Christer och överlämnade en blomma. . Vidare tackade Kerstin Rosén mötesdeltagarna för förtroendet att få leda föreningen ytterligare ett år och avlutade årsmötesförhandlingarna med att bjuda in till traditionell middag. Därmed avslutades de formella årsmötesförhandlingarna.

 

Vid protokollet                                            Mötesordförande

Torsten Friberg                                            Christer Pallin

 

Protokolljusterare:

Kristina Wiberg                                            Lars Bennbäck