Search
Close this search box.

Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 98:e årsmöte torsdagen den 20 november på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm.

§1. Öppnande och parentation

Föreningens ordförande Kerstin Rosén inledde årsmötet med att påkalla deltagarnas uppmärksamhet med anledning av att föreningen under året nåtts av meddelande om att nedanstående angivna medlemmar lämnat kamratkretsen.

Medlem/namn                      Adress                      Ålder                      Invald i RV

Gunnar Ericsson                      Mölle                            94 år                           1966

Hans Hellbrand                      Borås                            88 år                          1980

Lars- Magnus Engström       Ekerö                           75 år                            2010

Lars I Hansson                       Lund                             92 år                           1982

Sven Andersson                     Finspång                      91 år                            1980

Carl Berthag                            Halmstad                     93 år                           2006

Erik Palm                                 Tyresö                           92 år                            1987

Carl-Erik Hagström               Mölndal                      86 år                            1984

Bengt Saltin                             Stockholm                   79 år                            1972

Rune Kjellström                      Stockholm                      94 år                      1987

För att hedra våra bortgångna medlemmar anbefallde ordförande en tyst minut.

Ordförande Kerstin Rosén förklarade därefter årsmötet formellt öppnat och hälsade alla varmt välkomna. Ordförande vände sig särskild till vår gäst från Finland Kerstin Ehnholm samt föreningens hedersledamöter Lennart Jonsson och Bertil Sjöstrand. Ordförande framförde också en hälsning från föreningens hedersordförande Gösta Gärdin.

§2. Dagordning

Årsmötet beslöt
att arbeta efter föreslagen dagordning

3. Årsmötets behöriga utlysande

Ordförande Kerstin Rosén informerade att kallelse till årsmötet och aktuella handlingar delgivits föreningens alla medlemmar via Höstbulletinen 2014 i god tid och i enlighet med stadgarna.

§4. Nya medlemmar hälsas välkomna

Ordförande Kerstin Rosén informerade om styrelsens beslut att bevilja följande personer medlemskap:

Bengt Andersson, Tore Brännlund, Ewa Eliasson, Jan Engström (närvarande), Lars Hansell, Roger Johansson, Thomas Karlsson (närvarande), Anita Kjellander, Karin Lundgren, Inger Nilsson (närvarande), Toralf Nilsson, Håkan Nyberg, Liselotte Ohlson, Inger Steen (närvarande), Håkan Sundström (närvarande) samt Kenth Öhman (närvarande).

Årsmötet hälsade sina nya medlemmar både närvarande och frånvarande varmt välkomna till föreningen.

§5. Val av ordförande att leda årsmötet

Valberedning föreslog Bertil Sjöstrand till ordförande för årsmötet

Årsmötet beslöt

att utse Bertil Sjöstrand till ordförande för årsmötet 2014.

§6. Val av sekreterare för årsmötet

Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet.

Årsmötet beslöt

att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2014.

§7. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet

Valberedningen föreslog Marianne Söderberg och Bengt Ågren att jämte mötesordförande justera protokollet.

Årsmötet beslöt

att till protokolljusterare välja Marianne Söderberg och Bengt Ågren att jämte mötesordförande justera protokollet.

§8. Verksamhetsberättelse för 2013-2014

Ordförande Kerstin Rosén redogjorde för verksamheten under 2013-2014 och pekade på ett antal aktiviteter som genomförts. Ordförande pekade på den kommunikationsstrategi som fastlagts av styrelsen. Via hemsida, nyhetsbrev och inte minst Bulletinen försöker styrelsen kommunicera med medlemmarna. Den nordiska ledarveteranträffen i Göteborg var ett exempel på en lyckad aktivitet som samlade många deltagare från Finland, Norge, Danmark och Sverige. Styrelsen har även tagit initiativ till andra kamratträffar men intresset har hittills varit svagt. Ordförande informerade att styrelsen kommer att göra nya försök.

Årsmötet beslöt
att godkänna föredragen verksamhetsberättelse för 2013-2014

§9. Ekonomisk redogörelse för 2013-2014

Föreningens skattmästare Bengt Carlsson redovisade föreningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Årets resultat visar ett överskott på 34 397 kronor. I samband med redovisningen informerade skattmästaren att värdepappersportföljens marknadsvärde bokslutsdagen uppgick till 6.4 miljoner kronor. Föreningens ekonomiska ställning i övrigt är mycket god.

Årsmötet beslöt
att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2013-2014 såsom framgår av handlingarna i höstbulletinen 2014.

§10. Revisorernas berättelse

Föreningens ordinarie revisor Peter Ek föredrog revisionsberättelsen och noterade att styrelsen har god ordning på ekonomin.

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt
att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.

§12. Behandling av styrelsens förslag

Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift 100 kronor.

Årsmötet beslöt

att fastställa medlemsavgiften för 2015-2016 till 100 kronor.

§13. Val av styrelse

Valberedningens ordförande Bengt Sevelius informerade om arbetet och presenterade därefter utdelat förslag till styrelse.

Valberedningen föreslår:

Till ordförande Kerstin Rosén                               omval                      väljs på ett år

Till vice ordförande Anders Lundin                      omval                      väljs på två år

Till skattmästare Bengt Carlsson                           omval                      väljs på två år

Till klubbmästare Böret Karman-Pallin              omval                      väljs på två år

Årsmötet beslöt
att välja Kerstin Rosén till ordförande på ett år, Anders Lundin vice ordförande på två år, Bengt Carlsson skattmästare på två år samt klubbmästare Böret Karman Pallin på två år.

Till protokollet noteras att sekreteraren Torsten Friberg samt stipendieansvarige Nils-Rune Nilsson är valda t.o.m. årsmötet 2015. Noteras även att Lars-Olof Rydh såsom matrikelansvarig är adjungerad till styrelsen.

§14. Val av revisor och ersättare

Årsmötet beslöt på valberedningens förslag
att välja Peter Ek revisionsbyrån Grant Thornton som ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare båda omval på ett år.

§15. Val av valberedning

Nuvarande valberedning Bengt Sevelius (sammankallande), Bo Hansson samt Annika Wahlberg har efter många års arbete beslutat att inte kandidera för omval.

Hedersledamoten Lennart Jonsson föreslog tre mycket meriterade kandidater till valberedare nämligen Lars Allert, Älvsjö, Ewa Eliasson, Malmö, samt Christina Liffner, Västerås.

Årsmötet beslöt
att välja Lars Allert (sammankallande), Ewa Eliasson samt Christina Liffner till valberedning på ett år.

§16. Årsmötets avslutning

Mötesordförande Bertil Sjöstrand tackade för att han fått förtroendet att leda förhandlingarna och lämnade därefter över klubban till föreningens omvalde ordförande Kerstin Rosén. Kerstin framförde ett varmt tack till Bertil och överlämnade en blomma. Kerstin tackade därefter avgående ledamöter i valberedningen Bengt Sevelius, Bo Hansson samt Annika Wahlberg med varsin blomma. Vidare tackade Kerstin Rosén mötesdeltagarna för förtroendet att få leda föreningen ytterligare ett år och avlutade årsmötesförhandlingarna med att bjuda in till traditionell middag. Därmed avslutades de formella årsmötesförhandlingarna.

 

Vid protokollet                                            Mötesordförande

Torsten Friberg                                           Bertil Sjöstrand

 

Protokolljusterare:

Marianne Söderberg                                            Bengt Ågren