Sök
Stäng denna sökruta.

Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 95:e årsmöte torsdagen den 1 december 2011 på Bosön, Lidingö

§1. Öppnande och parentation 
Ordförande Kerstin Rosén inledde öppnandet av årsmötet genom att påkalla deltagarnas ppmärksamhet med anledning av att föreningen under verksamhetsåret nåtts av meddelande om att nedan angivna RV-medlemmar lämnat kamratkretsen.

Thor Henning, Täby, invald i RV 1982, 88 år.
Sven-Erik Swartz, Östersund, invald i RV 1985, 84 år.
Nils Stjärnfeldt, Nacka, invald i RV 1989, 79 år.
Sven-Håkan Paulson, Stockholm, invald i RV 1980, 88 år.
Yngve Tillborg, Stockholm, invald i RV 1974, 100 år.
Assar Rönnlund, Umeå, invald i RV 1983, 75 år.
Tage Stolpe, Göteborg, invald i RV 1967, 100 år.
Ove Lindh, Göteborg, invald i RV 1981, 78 år.
Carl-Gustav Anderberg, Stockholm, invald i RV 1974, 86 år.
Eve Malmquist, Båstad, invald i RV 1975, 95 år.
Lars Hoff, Stockholm, invald i RV 1980, 85 år.
Sven Plex Petersson, Lidingö, invald i RV 1974, 84 år.
Lars Wass, Uppsala, invald i RV 1991, 82 år.
Rolf Andersson, Uddevalla, invald i RV 1986, 73 år.
Carl-Gustav Tollemar, Stockholm, invald i RV 1977, 87 år.
Alf Holmberg, Stockholm, invald i RV 2000, 83 år.

För att hedra våra bortgångna kamrater anbefallde ordförande en tyst minut.

Ordförande hälsade därefter de närvarande välkomna till årsmötesförhandlingarna och vände sig särskilt till föreningens hedersledamöter Bertil Sjöstrand och Lennart Jonsson.

Årsmötet förklarades därmed öppnat.

§2. Årsmötets behöriga utlysande 
RV:s sekreterare Torsten Friberg informerade att kallelse till årsmötet och aktuella årsmöteshandlingar delgivits föreningens medlemmar via Höstbulletinen 2011 i början av vecka 45 vilket är i god tid enligt stadgarna.

Årsmötet beslöt att årsmötet var utlyst i behörig tid.

§3. Nya medlemmar hälsas välkomna 
Ordförande informerade om styrelsens beslut att invälja följande medlemmar i RV:
Stefan Bergh, Lars Edvinsson, Lars-Olof Rydh, Kari Marklund, Inger Sandin Borgström, Bengt Ågren, Urban Dahlberg, Fredrik Rodhe, Håkan Danielsson, Karl-Christian Overgaard, Britt Källström, Thomas Peterson, Ing-Marie Leidhammar, Anders Lundwall, Böret Karman-Pallin samt Kristina Eriksson.

Årsmötet hälsade, med en applåd, sina nya medlemmar välkomna till föreningen.

§4. Val av ordförande för mötet 
Valberedningen föreslog Riksidrottsförbundets generalsekreterare Erik Strand till ordförande för årsmötet.

Årsmötet beslöt att utse Erik Strand till ordförande för årsmötet 2011.

§5. Val av sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet.

Årsmötet beslöt att utse Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2011.

§6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 
Valberedningen föreslog att välja Lillvor Silander Johansson och Hans Hellquist till protokolljusterare.

Årsmötet beslöt att utse Lillvor Silander Johansson och Hans Hellquist till protokolljusterare.

§7. Verksamhetsberättelse för 2010–2011 
Ordförande Kerstin Rosén föredrog delar av verksamhetsberättelsen för 2010–2011 och hon utgick från tre k – kamratskap, kommunikation och kapital. Styrelsen har under året försökt att få till några fler möten för att stärka kamratskapet i föreningen. Under året har styrelsen arbetat med att få fram en hemsida vilket på sikt ska utveckla kommunikationen i föreningen. Styrelsen har
också arbetat med att i största möjliga utsträckning försöka säkerställa föreningens kapital. Vice ordförande Anders Lundin presenterade föreningens nya hemsida. Marie Louise Bergh, som varit styrelsens projektledare med framtagandet av hemsidan, presenterades. Ambitionen är att hemsidan ska vara så uppdaterad som möjligt så att medlemmarna nu kan följa verksamheten och kanske också göra egna inlägg.

Årsmötet beslöt att godkänna förelagd verksamhetsberättelse för 2010–2011.

§8 Ekonomisk redogörelse för 2010–2011 
Skattmästare Annika Sylvén redovisade föreningens resultat- och balansräkning, vilka varit publicerade i Höstbulletinen. Årets resultat visar ett överskott på 290 000 kronor, mest beroende på stora utdelningar under året. Föreningens tillgångar har under perioden minskat beroende på den kraftiga börsnedgången och uppgår till ca 4,5 miljoner kronor.

Årsmötet beslöt att godkänna föreningens resultat- och balansräkning för 2010–2011.

§9 Revisorernas berättelse 
I frånvaro av ordinarie revisor föredrogs revisionsberättelsen av skattmästaren. Revisionsberättelsen innehåller inga påpekanden eller anmärkningar och revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010–2011.

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010–2011.

§11. Styrelsens presentation av verksamhetsplan för 2011–2012 
Med utgångspunkt för verksamhetsplanen 2011-2012, vilken publicerats i Höstbulletinen, gav ordförande Kerstin Rosén en liten inblick i tilltänkta aktiviteter för det kommande året.

Årsmötet beslöt att notera den av ordförande presenterade verksamhetsplanen för 2011-2012.

§12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad medlemsavgift, 100 kronor.

Årsmötet beslöt att fastställa medlemsavgiften för kommande verksamhetsår (2012–2013) till 100 kronor.

§13. Val av styrelse 
Valberedningens ordförande Bengt Sevelius presenterade förslag till ny styrelse.

Ordförande Kerstin Rosén omval väljs på 1 år
Klubbmästare Nils-Rune Nilsson omval väljs på 2 år
Sekreterare Torsten Friberg omval väljs på 2 år

Noteras att Anders Lundin, Annika Sylvén samt Stig Hedlund är valda till och med 2012.

Årsmötet beslöt att välja Kerstin Rosén till ordförande på ett år, Nils-Rune Nilsson till klubbmästare på två år samt Torsten Friberg till sekreterare på två år.

§14. Val av revisor och ersättare 
Valberedningen föreslog omval av Jonas Grahn som ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare.

Årsmötet beslöt att välja Jonas Grahn till ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare, båda
på ett år.

§15. Val av valberedning 
Årsmötet beslöt att omvälja Bengt Sevelius, sammankallande, Annika Wahlberg och Bo Hansson
till valberedning på ett år.

§16. Årsmötets avslutning 
Mötesordförande Erik Strand tackade för att han fått förtroendet att leda förhandlingarna och lämnade över klubban till föreningens omvalda ordförande Kerstin Rosén. Kerstin framförde ett tack till Erik och de 50-talet närvarande årsmötesdeltagarna och bjöd samtidigt in till den traditionella middagen som hölls i Mästarvillan. Därefter förklarade ordförande årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Torsten Friberg

Mötesordförande
Erik Strand

Protokolljusterare:
Lillvor Silander Johansson, Hans Hellquist

Lämna ett svar