Sök
Stäng denna sökruta.

Protokoll fört vid Riksidrottens Vänners 94:e årsmöte torsdagen den 18 november 2010 på Bosön, Lidingö

§ 1. Öppnande och parentation
Ordförande Kerstin Rosén inledde öppnandet av årsmötet genom att påkalla deltagarnas uppmärksamhet i anledning av att föreningen under verksamhetsåret nåtts av meddelande om att nedan angivna RV-medlemmar lämnat kamratkretsen.

Sigrid Johansson, 94 år, invald i RV 1985
Hilding Gullström, 83 år, invald i RV 1981
Per Lindbo, 85 år, invald i RV 1974
Erik Svensson, 93 år, invald i RV 1950
Wilhelm Wennberg, 91 år, invald i RV 1989
Ulla Gadd Boberg, 79 år, invald i RV 1996
Harry Lindbäck, 83 år, invald i RV 1988
Olle Steij, 87 år, invald i RV 1982
Lars Olof Eklund, 79 år, invald i RV 1985

För att hedra våra bortgångna kamrater anbefallde ordförande en tyst minut. Ordförande hälsade därefter de närvarande välkomna till årsmötesförhandlingarna och vände sig särskilt till Kerstin Ehnholm, ordförande i vår systerorganisation i Finland samt till RV:s hedersledamöter Sven ”Plex” Pettersson, Bertil Sjöstrand samt Lennart Jonsson. Årsmötet förklarades därmed öppnat.

§ 2. Årsmötets behöriga utlysande 
Ordförande informerade att kallelse till årsmötet och aktuella årsmöteshandlingar delgivits föreningens medlemmar via Höstbulletinen 2010 i början av vecka 43.

Årsmötet beslöt att årsmötet var utlyst i behörig tid.

§ 3 Nya medlemmar hälsas välkomna 
Torsten Friberg informerade om styrelsens beslut, att invälja följande medlemmar i RV:

Erik Strand, Riksidrottsförbundet
Christina Liffner, Friidrott
Sune Hellströmer, Fotboll
Hans Hellquist, Riksidrottsförbundet
Lars Allert, Riksidrottsförbundet
Åke Jönsson, Skidor
Bo Gustafsson, Cykel
Jan Wigren, Handboll
Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna
Lars-Magnus Engström, Lärarhögskolan/Gymnastik
Karin Redelius Carlberg, GIH/Bandy
Bertil Olsson, Sportskytte
Margaretha Marvick, Riksidrottsförbundet
Sten Eriksson, Göteborgs universitet
Göran Bylund, Femkamp

Årsmötet hälsade, med en applåd, sina nya medlemmar välkomna till föreningen.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Valberedningen föreslog Pia Zätterström till ordförande för årsmötet.

Årsmötet beslöt att välja Pia Zätterström till ordförande för årsmötet 2010.

§ 5 Val av sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslog Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslöt att välja Torsten Friberg till sekreterare för årsmötet 2010.

§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Valberedningen föreslog att välja Thure Petersson, Tyresö, och Björn Persson,
Järfälla, till justerare.

Årsmötet beslöt att välja Thure Petersson och Björn Persson till justerare.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2009–2010 
Styrelsens sekreterare Torsten Friberg föredrog verksamhetsberättelsen för
2009–2010. Verksamhetsberättelsen var publicerad i Höstbulletinen . Årsmötet
önskade ingen ytterligare genomgång än den som gjordes av sekreteraren.

Årsmötet beslöt att godkänna förelagd verksamhetsberättelse för 2009–2010.

§ 8 Ekonomisk redogörelse för 2009–2010 
Skattmästare Annika Sylvén redovisade föreningens resultat och balansräkning vilken varit publicerad i Höstbulletinen. Årets bokslut visar ett överskott på 9 074 kronor. Annika Sylvén redovisade även föreningens övriga tillgångar i form av aktier och värdepapper vilka uppgår till drygt 5,4 miljoner.

Årsmötet beslöt att godkänna föreningens resultat och balansräkning för 2009–2010.

§ 9 Revisorernas berättelse 
I revisorernas frånvaro föredrogs revisionsberättelsen av skattmästaren. Revisorernas berättelse innehåller inga påpekanden eller anmärkningar och revisorerna föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt att med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2009–2010.

§ 11 Styrelsens presentation av verksamhetsplan för 2010–2011 
Föreningens ordförande Kerstin Rosén presenterade verksamhetsplanen för 2010–2011. Den tilltänkta verksamhetsplanen har publicerats i Höstbulletinen vilket har givit medlemmarna tillfälle att ta del av densamma. Årsmötet önskade inga ytterligare diskussioner utöver ordförandes föredragningar.

Årsmötet beslöt att notera den av ordförande Kerstin Rosén presenterade verksamhetsplanen för
2010–2011.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag (publicerat i Höstbulletinen) 
a. Förslag till ändring av stadgarna
Ordförande Kerstin Rosén presenterade styrelsens förslag till förändringar av
§ 1, § 3, § 5, § 7 samt § 8.
§ 1. Sista bisatsen i nuvarande § 1 utgår.
§ 3. Ny lydelse enligt följande: Årsavgiften för kommande verksamhetsår fastställes av årsmötet. Medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande verksamhetsår, kan efter beslut av styrelsen, mista sitt medlemskap i föreningen.
§ 5. Ordet verksamhetsår införs i § 5.
§ 7. Löpande arbetsår i nuvarande stadgar byts ut mot innevarande verksamhetsår.
§ 8. Ny punkt i dagordningen på årsmötet införes: Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår.

b. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2011–2012
Ordförande Kerstin Rosén presenterade styrelsens förslag till medlemsavgift för 2010–2011 innebärande en höjning från nuvarande avgift på tio kronor till hundra kronor. Nuvarande avgift har gällt sedan 1916.

Årsmötet beslöt
att enhälligt anta förslaget till förändringar av stadgarnas paragrafer1, 3, 5, 7 samt 8 såsom framgår enligt ovan samt att fastställa medlemsavgiften för kommande verksamhetsår (2011–2012) till etthundra (100) kronor.

§ 13 val av styrelse
Valberedningens ordförande Bengt Sevelius presenterade förslag till ny styrelse:
Ordförande Kerstin Rosén omval väljs på 1 år
Vice Ordförande Anders Lundin omval väljs på 2 år
Skattmästare Annika Sylvén omval väljs på 2 år
Stipendieansvarig Stig Hedlund omval väljs på 2 år
Noteras att sekreterare Torsten Friberg samt klubbmästare Nils-Rune Nilsson är
valda till och med 2011.

Årsmötet beslöt att välja Kerstin Rosén till ordförande på 1 år, Anders Lundin till vice ordförande på 2 år, Annika Sylvén till skattmästare på 2 år och Stig Hedlund till stipendieansvarig på 2 år.

§ 14 Val av revisor 
Valberedningen föreslog omval av Jonas Grahn som ordinarie revisor med Rune Lidholm som ersättare/suppleant.

Årsmötet beslöt att välja Jonas Grahn till ordinarie revisor och Rune Lidholm till revisorssuppleant båda på 1 år.

§ 15 Val av valberedning 
Årsmötet beslöt att omvälja Bengt Sevelius, sammankallande, Annika Wahlberg och Bo
Hansson till valberedning på 1 år.

§ 16 Årsmötets avslutning 
Mötesordförande Pia Zätterström tackade för att hon fått förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna och lämnade över klubban till föreningens omvalda ordförande Kerstin Rosén. Kerstin tackad Pia och årsmötesdeltagarna och bjöd därefter in till den traditionella middagen och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet Mötesordförande
Torsten Friberg Pia Zätterström

Protokolljusterare:
Thure Petersson Björn Persson

 

 

 

Lämna ett svar