Kriterier – inval av medlemmar i RV

Inval av medlemmar i föreningen RV

Att bli och vara medlem i RV

Stadgarnas andra paragraf:

§ 2 ”Föreningen består av nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt av framstående idrottsvänner, vilka efter förslag invalts i föreningen”.

  • Efter förslag till RV:s styrelse kan denna besluta om inval i föreningen.
  • Inval sker en gång per år och invalsfrågor behandlas vid beslutande styrelsemöte inför aktuellt årsmöte.
  • Person som beslutats bli invald, ska skriftligen bekräfta sin önskan att acceptera inval, genom att ifylla matrikeluppgifter och underteckna densamma.
  • Presentation av nya medlemmar sker därefter i samband med årsmötet.

Kriterier

• Förtroendevalda idrottsledare (organisations- eller aktivitetsledare) och anställda med flerårig verksamhet på central- eller regional nivå inom specialidrottsförbund eller Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. (flerårig: riktmärke minst tio år)

• Även personer verksamma utanför idrottsrörelsens centrala organisationer kan bli medlem i RV genom mångårig och för idrottsrörelsen betydelsefull verksamhet.

• Såväl nu aktivt verksamma som tidigare aktiva kan antas utifrån ovanstående kriterier. Ingen absolut åldersgräns tillämpas men ett riktmärke är att medlemmar antas från 50-årsåldern.

Förslag till nya medlemmar kan lämnas av:
a) enskilda styrelseledamöter och hedersledamöter
b) enskilda RV-medlemmar
c) intresserad person inom RV:s målgrupper genom egen ansökan

• Oavsett hur förslag lämnats ska en ansökningsblankett bifogas ansökan i vilken ska framgå kontaktuppgifter och på vilket sätt den föreslagne uppfyller kriterierna för medlemskap. Föreslagen person ska vara tillfrågad om intresset för medlemskap. Det är förslagsställarens uppgift/ansvar att se till att ansökningsblanketten bifogas förslaget om nytt medlemskap.

• För varje föreslagen ny medlem ska en referensperson anges. Denne behöver inte vara RV-medlem.

• Styrelsen beslutar löpande under årets styrelsemöten om inval av nya medlemmar. RV:s sekreterare och medlemsansvarige förbereder styrelsens beslutsärenden.

• Efter styrelsens beslut meddelar sekreteraren den föreslagne att när årsavgift är inbetald är vederbörande antagen.

• Nya medlemmar presenteras på RV:s årsmöte.

• Enligt stadgarna kan styrelsen utesluta medlemmar som inte betalat årsavgiften under två år. Sådan uteslutning ska föregås av ett brev med uppmaning att betala resterande årsavgifter. Uteslutning sker med ett aktivt beslut i styrelsen.

Ansökan sker på särskild ansökningsblankett – klicka på följande länk:
Ansökan om medlemskap i RV

Skriv ut blanketten och skicka ditt förslag till RV:s medlemsansvarige Lars Allert, Sylvestergatan 13, 125 71 Älvsjö eller via e-post: lars.allert@gmail.com.