Stadgar för RV

Stadgar för föreningen Riksidrottens Vänner reviderade av årsmötet 2010

§ 1
Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare. Föreningen må utdela stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och aktiva.

§ 2
Föreningen består av nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt av framstående idrottsvänner vilka efter förslag invalts i föreningen.

§ 3
Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställes av årsmötet. Medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande verksamhetsår, kan efter beslut av styrelsen mista sitt medlemskap i föreningen.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet utsedd styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och stipendieansvarig. Styrelsens ledamöter väljes på två år. Mandatperioden för ledamöterna läggs så att varje år, hälften av ledamöternas mandatperiod utgår.

§ 5
Samtidigt med val av styrelse väljs en revisor och en revisorsuppleant, vilka har till uppgift att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning under det kommande verksamhetsåret samt inlämna skriftlig revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

§ 6
Val av styrelse och revisorer förbereds av en av årsmötet utsedd valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningens förslag bör om möjligt bifogas årsmöteskallelsen. Val sker även av valberedning (ordförande och två ledamöter).

§ 7
Rösträtt utövas endast av de medlemmar, vilka erlagt årsavgift till och med innevarande verksamhetsår.

§ 8
Årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas skriftligt till varje medlem minst 14 dagar i förväg. För att kunna behandlas på årsmötet skall förslag vara styrelsen tillhanda en vecka före detta möte.

Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det förflutna årets förvaltning.
5. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.
6. Val av styrelse, revisorer och valberedning.
7. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, eller som till styrelsen inlämnats inom laga tid.

§ 9
Ändring av dessa stadgar kan ske på årsmöte, om ändringen biträdes ac två tredjedelar av de närvarande samt ändringsförslaget tillkännagivits i kallelsen till årsmötet. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

§ 10
I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till Riksidrottsförbundet, för att av detsamma fonderas. Avkastningen av fonden skall disponeras för sådant ekonomiskt stöd som avses i § 1.