Är du en föreningsmänniska?

Ur Sommarbulletinen 2014

Sverige är ett av Europas tätaste föreningsländer – kanske det land som i förhållande till antalet invånare har flest föreningar? Jag är inte helt uppdaterad. Vår fria rätt att starta föreningar är en av grundbultarna i vår demokrati. Jag tog och räknade antalet föreningar jag själv är medlem i. Det blev åtta stycken – alla med idrotts- och/eller friluftsanknytning. Då blev min nästa fråga – i hur många är jag aktiv? Varför är jag medlem?

Ja aktiv är jag i ca häften – övriga är jag medlem i för att jag varit aktiv och vill fortsätta stödja och på något sätt ha kontakt med föreningen och ”det gamla”. Kanske vill jag bli lite mera aktiv någon dag igen. I något fall innebär medlemskapet även ekonomiska fördelar – Svenska Turistföreningen – men även här är deras värderingar avgörande.

Längre fram i denna bulletin tar vi upp frågan Varför vill du och andra vara medlem i Riksidrottens Vänner? Vi har i styrelsen tittat igenom de gamla rutinerna sedan 1916 för att få bli medlem i denna vår illustra förening. Måste man bli rekommenderad, ”synas” av styrelsen innan man erbjuds ett medlemskap? Inte helt tidsenligt längre, fann vi. Vi har gjort en kompromiss – man kan nu själv
skicka in en ansökan, eller, som tidigare blir föreslagen och rekommenderad. Vi har även försökt ta fram några enkla ”kriterier” för att bli invald. Detta för att behålla en målgrupp som vi tror har gemensamma intressen, minnen och erfarenheter som man gärna fortsätter att utbyta och också dela med sig av till dagens oftast yngre ledare. Som vår ändamålsparagraf uttrycker: att verka för
gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare.

Vi i styrelsen tittar positivt på alla ansökningar, jämför med kriterierna, fattar beslut om vilka som ska erbjudas medlemskap och kontaktar därefter berörda som tackar ja eller nej. Alla ny medlemmar presenteras på årsmötet. (Allt detta finns att läsa på vår hemsida www.riksidrottensvanner.se.)

Varför vill du och andra vara medlem i RV? Vilken är din ”medlemsnytta”? Hur aktiva ska vi vara i RV? Med aktiva avser vi träffar, studiebesök, föreläsningar, seminarier, resor m m. Och naturligtvis vårt årsmöte.

I våra nordiska syskonföreningar ser det lite olika ut. I Norge är det en ära att bli invald och många står förhoppningsfulla på en kölista. Man har ett maxantal för medlemmar. De som bor nära Oslo träffas en gång i månaden för en föreläsning i något aktuellt idrotts-(politiskt) ämne och en stunds social samvaro. I Danmark och Finland satsar man på en helgresa varje eller vartannat
år till en (idrotts-)historiskt intressant plats i landet.

Och hur vill vi i RV att det ska vara? ”Räcker” det med att vara medlem och känna en form av gemenskap med det gamla och med det nya genom Bulletinerna, hemsidan och några nyhetsbrev? Under de senaste åren har vi koncentrerat oss på att öka kommunikationen genom dessa tre medier. En
passiv medlemsnytta.

I år vill vi prova en mera aktiv medlemsnytta genom nya idéer för kamratträffar och seminarier. Du och övriga får avgöra om vi är inne på rätt spår. Berätta gärna vad du vill ha ut av ditt medlemskap i RV, vad du skulle uppskatta att få möjlighet till som medlem! Mejla mig eller någon annan i styrelsen.

Våren är i full blom och sommaren står för dörren. Vi i styrelsen önskar er alla en solig och avkopplande sommar och hoppas få se många av er på våra aktiviteter i höst!

Kerstin Rosén
kerstinrsn@gmail.com