Om Riksidrottens Vänner

Föreningen Riksidrottens Vänner (RV) stiftades den 25 november 1916. Syftet med föreningen är att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare”.

Riksidrottens Vänner har 355 medlemmar (2018). Föreningen består av nuvarande och tidigare svenska idrottsledare och andra ”framstående idrottsvänner”. Inval sker enligt de kriterier som presenteras här.

1985 inleddes ett nordiskt samarbete mellan idrottsledare i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Detta resulterade i att nordiska idrottsledare från organisationer av liknande karaktär som RV träffas vart annat år sedan 1985 och värdskapet cirkulerar mellan länderna.

Idag delar RV ut tio stipendier varav fem årligen. Läs mer om RV:s stipendier här.

RV:s främsta informationskanal är hemsidan: www.riksidrottensvanner.se. Övrig information till RV:s medlemmar sker genom Bulletinen, som utkommer med tre nummer per år samt RV:s nyhetsbrev, som kommer ut cirka fyra gånger om året.